Welkom

Welkom, mijn naam is Morris Oosterling, ik ben de oprichter van Aizen Wetenschap in Bedrijf.

 

‘The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams’ – Eleanor Roosevelt

Aizen gelooft dat het onderwijs een essentiële rol heeft in de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen naar volwassenheid, naar hun positie in de samenleving. Dit betekent ook dat scholen zich niet alleen bekommeren om kennis voor morgen, maar vooral ook om de waarden voor morgen. De kennis én waarden die kinderen nu meekrijgen bouwen de samenleving van morgen.

 

“Teach what you preach”

Aizen denkt dat binnen scholen een goede overeenstemming moet bestaan tussen de strategische doelen van de organisatie, en de waarden waar docenten voor staan. Besturing en beleid gaan daarmee over de bijdrage die de school levert aan het geluk en de groei van docenten, en het gevoel van gemeenschap, van samen iets moois bereiken. Deze omgeving, waar docenten zich veilig, prettig en gesteund voelen, en waar zij zingeving en werkplezier ervaren, staat aan de basis van overdracht van waarden vanuit een positieve intrinsieke motivatie. Dit draagt in positieve zin bij aan doelen op het niveau van het beleid: innovatie, kwaliteit en efficiëntie van het onderwijs.

 

Taaie vraagstukken

Aizen ziet scholen worstelen met zelfsturing en het zelforganiserend vermogen van docenten, met het realiseren van innovatie en onderwijsvernieuwing, met een goede toezichtsvisie die verder gaat dan financiën en output, met beleid dat op alle niveaus een congruent antwoord geeft op de vragen ‘waartoe?’, ‘wat?’ en ‘hoe dan?’. 

Scholen worstelen met de omslag die nodig is om het onderwijs op een andere wijze vorm te geven en leerlingen/studenten werkelijk centraal te stellen. Veel bestuurders willen graag, veel directeuren en docenten willen graag, maar er blijft een gevoel bestaan dat men tegen de grenzen van ‘het systeem’ aanloopt.

Waar scholen mee worstelen zijn ‘wicked problems’ of taaie vraagstukken, waar geen eenduidige, makkelijke oplossingen voor zijn. Aizen kiest voor maatwerkoplossingen, die tot stand komen door een diepgaand begrip van de situatie, het samenbrengen van beelden en waarden, goede meetinstrumenten, en vooral vanuit betrokkenheid samen werken en leren. Vanuit deze principes draagt Aizen bij aan de ontwikkeling van nieuwe generaties (jonge) mensen.

 

Hoe werkt Aizen aan taaie vraagstukken?

 • Diepgaand begrip van de situatie: vraagverheldering vanuit beelden en waarden

De problemen en ontwikkelingen die in de dagelijkse praktijk spelen zijn legio. Het ordenen en uiteenrafelen van beelden en waarden, van feiten en verbanden,  biedt inzicht in verschillende opvattingen op een vraagstuk binnen de school. Deze verheldering is noodzakelijk om vanuit een gedeeld perspectief te bepalen wat effectieve stappen zijn richting de gewenste toekomst.

 • Vormgeven aan oplossingsrichtingen: inzetten van wetenschappelijke kennis

Over diverse vraagstukken in scholen is al veel (wetenschappelijk) onderzoek gedaan. Aizen vervult hierbij een brugfunctie tussen de praktijk, die middenin de taaie vraagstukken zit en de (wetenschappelijke) kennis ontbeert, en de wetenschap, waar deze kennis beschikbaar is, maar die de weg naar de praktijk onvoldoende weet te vinden.

 • Goede stuurinformatie: van dataverzameling naar wijze besluitvorming

Over een onderliggend vraagstuk wordt soms goede informatie verzameld, soms helemaal niet. Beleid wordt zodoende soms op niet meer dan een beeld van de realiteit gevormd. Daarmee laat een school veel potentie liggen. Goede informatieverzameling is daarom essentieel. Aizen helpt scholen de juiste informatie te verzamelen, en de verzamelde informatie te analyseren en interpreteren, zodat er ook sturing van uit kan gaan.

 

Wat doet Aizen voor scholen?

Vergroten van het zelforganiserend vermogen

Het paradigma van besturing vanuit controle komt steeds meer onder druk te staan, er is behoefte aan zelfsturing in scholen. Aizen:

 • biedt inzicht in het zelforganiserend vermogen van de school;
 • stelt een plan op, waarmee de school concrete handvatten heeft om zelfsturing te introduceren;
 • begeleidt de school bij de implementatie van het plan.

Kwaliteitsborging aan de hand van data

Scholen verzamelen veel data, maar in veel gevallen wordt onvoldoende gebruik gemaakt van deze informatie bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Hiermee laten scholen veel potentie liggen. Aizen:

 • biedt inzicht in de relatie tussen data en beleidsvorming;
 • ondersteunt de school bij het vormgeven van dataverzameling, waar beleid op kan worden gebaseerd;
 • begeleidt de school bij het implementeren van kwaliteitszorg ondersteund door dataverzameling.

Versterken van het toezicht vanuit een én-én benadering

Toezichthouden vraagt in toenemende mate om een strategisch partnerschap. De zachte aspecten zijn daarin onmisbaar, maar de harde kant moet ook goed op orde zijn. Aizen:

 • begeleidt de evaluatie van de Raad van Toezicht;
 • ondersteunt de Raad van Toezicht bij het opstellen van de toezichtvisie en –kader, en bijbehorende reglementen.

 Ondersteuning bij opvolging en selectie van bestuurders

In veel gevallen wordt executive search tegenwoordig als uitgangspunt genomen als er een nieuwe bestuurder moet worden aangetrokken. Het blijkt echter dat opvolging in de meeste gevallen tot meer succes leidt. Aizen:

 • stelt een functieprofiel op dat recht doet aan de vraagstukken binnen de organisatie: niet een dertien in het dozijn profiel;
 • ondersteunt de Raad van Toezicht en het College van Bestuur bij opvolgingsbeleid, waarbij de ontwikkelmogelijkheden van directeuren in kaart worden gebracht, en de doorgroei naar de top intern wordt gefaciliteerd.

Tweewekelijks schrijf ik ter inspiratie columns over onderwerpen die raken aan de missie van Aizen. 

Wilt u meer weten over mij of wat Aizen voor u kan betekenen, neem dan contact op met mij via morris@aizen.nl of 06-45486116.