Organisatie

Verandering is de enige constante, zo stelde Heraclitus al in de Griekse oudheid. Ook heden ten dage gaat dit op, hoewel ik moet zeggen dat er in mijn ogen in grote lijnen niet zó veel verandert als soms wel wordt beweerd.

Desalniettemin: als organisatie wil je een competitief voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie en effectief zijn in de uitvoering (productie en/of dienstverlening) en dat vraagt erom de ontwikkelingen in de omgeving en in de organisatie goed in de gaten te houden en aan te passen en te veranderen waar nodig.

Aizen stimuleert en ondersteunt organisatieontwikkeling door middel van:

Onderzoek als ontwikkelinstrument

Wetenschap is een middel om zaken te ordenen, uiteen te rafelen en inzicht te bieden in wat er speelt in de organisatie. Onderzoek is bij uitstek een instrument om ontwikkeling te stimuleren. Dit kan Aizen zelfstandig uitvoeren, maar liever nog ontwikkel ik  onderzoeksvaardigheden bij medewerkers door middel van training en begeleiding bij de uitvoering van onderzoek. 

Dit heeft meerdere voordelen: 1. Men vergaart kennis over de organisatie, 2. De medewerkers professionaliseren, en 3. Men heeft tools in handen om blijvend te leren en ontwikkelen. 

Aizen richt zich in het onderzoek op thema’s als verantwoording en besturing, kwaliteit en effectiviteit van leiderschap(-steams) en kwaliteitsmanagement, en leert medewerkers hoe je een goede literatuurstudie, deskresearch/ documentenanalyse, interviews, observaties, vragenlijstonderzoek, scenario-analyse of case study onderzoek uitvoert

Uitvoering effectonderzoek

Waar nodig kan Aizen ook zelf onderzoek uitvoeren.
Veelal gaat het over het meten van effecten van interventies in de organisatie, bijvoorbeeld een nieuw programma, een nieuwe werkwijze of een nieuw geïmplementeerd systeem. Afhankelijk van de doelen van het onderzoek wordt klassiek effectonderzoek, vierde generatie evaluatie (dialoog vanuit claims, concerns en issues van relevante stakeholders) of CIMO onderzoek (waarin context, interventie, mechanismes en outcomes in relatie met elkaar worden bezien) uitgevoerd. 

Door effectmeting zorg je ervoor dat je weet welke doelen al dan niet zijn behaald, hoe dit gelukt is, en wat hierbij helpend is geweest en wat niet. Dit helpt je vervolgens om passende interventies te doen, om nieuw beleid te ontwikkelen, of om je te verantwoorden richting subsidiërende externe instanties.

Training Persoonlijk Leiderschap

Als professional of leidinggevende heb je ambities, je wilt goed werk leveren, onderdeel zijn van een mooi team, bijdragen aan een groter geheel of misschien wil je vooral groeien en leren om hogerop te komen. 

Jouw professionaliteit wordt niet alleen bepaald door jouw kennis of  vaardigheden, maar ook door wie jij bent en hoe jij omgaat met jouw collega’s en bazen. Of je succes behaalt hangt dan ook erg af van je persoonlijke ontwikkeling, naast je professionele ontwikkeling. 

Deze training is bedoeld om jou daar meer inzicht in te bieden, zodat jij meer succes én geluk kunt realiseren in diverse werksituaties en leert wat er nodig is om jouw positie in de organisatie in te nemen.

Wil je weten wat Aizen voor jou kan betekenen?